Faraali Dosa ( Faraal Foods) recipe | Faraal Dosa | by Tarla Dalal | Tarladalal….